Na stránkách pracujeme a produkty budou postupně přidávány - pro další informace a objednávky od značky Martor a dalších, nás prosím kontaktujte na telefonu 777 126 450. Děkujeme za pochopení.
pozadí kategorie

Zásady a postupy při zpracování osobních údajů

PMD TRADE s.r.o.
Zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19227
IČ 258 91 804
Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Se sídlem Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod
Jednající David Kočí
Jako správce osobních údajů

Tyto zásady a postupy při zpracování osobních údajů Vás seznámí s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

Zásady zpracování:

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pro jasně stanovený účel na základě platného právního důvodu, a to zejména plnění smlouvy, zákonné povinnosti a uděleného souhlasu.

Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné k účelu jejich zpracování.

Uchováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tato doba pomine, Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, aby nebyli spojitelné s Vaší osobou.

K Vašim osobním údajům mají přístup jen vybraní zaměstnanci společnosti. Tito zaměstnanci mají přístup k údajům pomocí svého přístupového hesla. Jsou vázáni mlčenlivostí.

Subjekty údajů:

zákazníci správce, dodavatelské služby, zaměstnanci správce, uchazeči o zaměstnání

Zpracovávané údaje:

Zpracovávanými údaji jsou běžné osobní údaje potřebné k plnění pracovních povinností organizace z hlediska fakturace mezi organizací a zákazníkem, organizací a dodavatelem a z hlediska personalistiky zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů nebo z veřejně přístupných zdrojů. Jedná se o:
Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, kopie občanského průkazu, telefonní číslo, datum a místo narození, rodné číslo, národnost a státní občanství, osobní stav, zdravotní znevýhodnění, číslo bankovního účtu, kopie karty pojištěnce, příjem ze zaměstnání, osobní údaje dětí a manžela/manželky.

Nakládání s údaji a způsob jejich zpracování:

Organizace jako správce Vašich osobních údajů zpracovává údaje v účetním programu Pohoda a přístup do programu je chráněn individuálním heslem každého pracovníka. Tyto údaje jsou předávány pouze tam, kde je to nezbytné pro plnění pracovních povinností. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány v archivu kanceláře účetního oddělení a na počítačích účetního oddělení. Osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva:

Právo na poskytnutí informací o zpracování – Vás opravňuje k získání informací o právním titulu, účelu zpracování, nakládání s údaji a o době uchování údajů a jejich výmazu.

Právo na přístup – Vás opravňuje od nás na základně Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu.

Právo na opravu – Vám umožní nás požádat, abychom opravili nějaký údaj, u kterého došlo ke změně. Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda jsou zpracovávané údaje aktuální, ale kdykoliv nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností provést opravu nebo doplnění osobních údajů.

Právo na přenos – Vás opravňuje nás požádat o předání Vašich osobních údajů jinému správci v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na výmaz – Vám umožní nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Tento výmaz je možný pouze pokud pomine účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány, pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním a nemáte s námi uzavřen smluvní vztah, a pokud vyprší doba nutné archivace. Právo na stížnost – Vám umožňuje podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud nejste spokojeni se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 665 111
Web: www.uoou.cz

Naše povinnosti:

Jako správce Vašich osobních údajů odpovídáme za dodržení všech povinností a zásad souvisejících s ochranou osobních údajů, především za jejich dostatečnou ochranu. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, máme povinnost tuto skutečnosti do 72 hodin oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud by však porušení zabezpečení Vašich osobních údajů představovalo velké riziko, jsme povinni jej oznámit také Vám.

Kontaktní e-mail ohledně zpracování osobních údajů: adamcova@pmdtrade.cz

Martor SolingenStäubliLegrisHascoRectusKraftwerkPyramex

Sídlo společnosti

PMD Trade s.r.o.
Nádražní 397
580 01 Havlíčkův Brod

Korespondenční adresa

PMD Trade s.r.o.
P.O.BOX 18
580 01 Havlíčkův Brod

Telefonické spojení

+ 420 777 126 450 - mobil
+ 420 569 444 048 - telefon
+ 420 569 444 047 - fax

Prohlédněte si naší stránku na Facebooku.